Tytuł

 

 

Data powstania parafii jest trudna do ustalenia, najprawdopodobniej została erygowana między 1355 a 1425 rokiem. Możliwe, iż powstała po założeniu miasta - około 1417 roku, natomiast świątynia drewniana pw. Nawrócenia św. Pawła istniała od początku XV wieku.

W czasie trwania reformacji Bełżyce stały się dosyć mocnym ośrodkiem kalwinizmu, należy wspomnieć o organizowanych synodach kalwińskich, czy też funkcjonującym wówczas gimnazjum kalwińskim.

W połowie XVII wieku zainicjowano proces odnowy życia religijnego katolików na terenie tutejszej parafii, istniał szpital dla ubogich, szkoła par., niewielka biblioteka, a także działało bractwo różańcowe. Wreszcie po 1644 roku świątynia ponownie stała się miejscem modlitw katolików, przystąpiono do jej odnowy. W pierwszym etapie ok. 1646 roku, powstało murowane prezbiterium z fundacji proboszcza - ks. Wojciecha Oświechowskiego, nawa pozostała drewniana. Następnie po 1675 roku wymurowano nawę, której fundatorem był Feliks Szaniewski. Kościół konsekrował biskup chełmski Kazimierz Łubieński dnia 8 maja 1706 roku. Po pożarze dachu w 1822 roku, kościół gruntownie odnowiono. W latach 1903-1913 odnowiono wnętrze, ołtarze i położono marmurową posadzkę.

II wojna światowa (1939-1945 r.) spowodowała znaczne zmniejszenie liczby mieszkańców miasta, ucierpiała nie tylko ludność żydowska, lecz także partyzanci AK. Na cmentarzu można zobaczyć mogiły wysiedleńców z Zamojszczyzny - zmarłych z wycieńczenia. Na omawianym etapie historii, proboszczem parafii był ks. Tomasz Wilczyński, późniejszy biskup pomocniczy lubelski i biskup diecezjalny olsztyński.

W latach 1947-1955 poprawiono drewnianą konstrukcję dachu, kościół pokryto miedzianą blachą, nadbudowano dzwonnicę, rozbudowano chór muzyczny, dobudowano kruchtę od strony południowej. W latach 1958-1963 poprawiono tynki zewnętrzne, pomalowano wnętrze, pozłocono ołtarze i ambonę. Trzy lata później ponowiono prace remontowe.

W ciągu kilkudziesięciu lat, zasięg terenu parafii ulegał zmianom, m.in w 1946 roku miejscowość Góra Chmielnicka została przyłączona do nowo powstałej parafii w Łubkach.

Świątynia parafialna w Bełżycach jest budowlą jednonawową w stylu późnorenesansowym, murowaną z cegły i kamienia, otynkowaną. Nawa czteroprzęsłowa została połączona od zachodu z płytką kruchtą, od północy z kaplicą, natomiast od południa z drugą kruchtą z 1857 roku. Najprawdopodobniej zakrystia przylegająca do prezbiterium została wybudowana razem z kościołem w pierwszym etapie jego budowy. Kościół posiada również dwie wieże. Jedna znajduje się przy złączeniu nawy i prezbiterium, natomiast druga na osi fasady kościoła. Obecna świątynia wyglądem odpowiada pierwotnemu, z wyjątkiem dobudowanej kruchty od strony południowej, rozbudowanego chóru muzycznego i przedsionka zakrystii. Ołtarz główny został wykonany z drewna w stylu barokowym, który wraz z obrazem MB Częstochowskiej i Nawrócenia św. Pawła (zasłona) oraz figurami rzeźbionymi pochodzą z 1799 roku.

W nawie z lewej strony znajdują się dwa ołtarze boczne w stylu rokokowym z XVIII wieku, wykonane z drewna. Pierwszy z obrazem MB z Dzieciątkiem, drugi z obrazem św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus.

Ołtarze umieszczone po przeciwnej stronie nawy zostały wykonane w stylu rokokowym z obrazem św. Antoniego, a także w stylu barokowym z XVIII wieku z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Obok Kościoła znajduje się dzwonnica czworoboczna w stylu późnobarokowym. W 1988 roku przy świątyni wzniesiono ołtarz polowy, cztery lata później powstał budynek parafii z 300-osobową salą widowiskową, zwiększono także zasięg terenu cmentarza przykościelnego.


Kaplice znajdujące się na terenie parafii:


1. Wierzchowiska, kaplica pw. MB Miłosierdzia (1985 r.).

2. Kierz, kaplica pw. Św. Jana Chrzciciela (1985 r.).

3. Bełżyce, ul. Lubelska, kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego (1987 r.).

4. Bełżyce, ul. Szpitalna, kaplica szpitalna pw. MB Bolesnej (1988 r.).

 

 

 

d
defwefewfwefefwedwed
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawrócenia św. Pawła
ul. Plac Kościelny 7
24-200 Bełżyce
wefwqd
ewd
ewd
wedw